Academic Calendar

Academic Calendar

Programme Activity Start Date End Date
NCE Regular Programme Lecture July 26, 2021 November 05, 2021
NCE Regular Programme Registration July 26, 2021 August 27, 2021
NCE Regular Programme Examination November 08, 2021 December 03, 2021
NCE Special Programme Registration July 23, 2021 September 03, 2021
NCE Special Programme Lecture August 13, 2021 November 07, 2021
NCE Special Programme Examination November 12, 2021 December 12, 2021